Common Sense, How to Exercise It

Yoritomo-Tashi / Gutenberg Edition