Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan

Mariano, Patricio / Gutenberg Edition