Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo

Shakespeare, William / Gutenberg Edition