Southworth, Emma Dorothy Eliza Nevitte / Gutenberg Edition