Búhay na Pinagdaanan ni Juan Tamad na Anac ni Fabio at ni Sofia

Anonymous / Gutenberg Edition