Η φιλοσοφία του Σωκράτους κατά A. Fouillée

Vrailas-Armenis, Petros / Gutenberg Edition