Λυρικά αφιερώματα (Γιταντζάλι)

Tagore, Rabindranath / Gutenberg Edition