Σύντομος αφήγησις του βίου του Ιωάννου Καποδιστρίου

Vrokinis, Lavrentios / Gutenberg Edition