The Syrian Christ

Rihbany, Abraham Mitrie / Gutenberg Edition