కొల్లాయి గట్టితే నేమి?

Ramamohan Rao, Mahidhara / Gutenberg Edition