Διδαχή των Δώδεκα αποστόλων = Teaching of the Twelve Apostles

/ Gutenberg Edition