Gypsy Verses

Whitney, Helen Hay / Gutenberg Edition