Agawan ng Dangal

Cortes, Fausta / Gutenberg Edition