Macquoid, Katharine S. (Katharine Sarah) / Gutenberg Edition