Obmanshchik-gazetchik i legkovernyj chitatel'

Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович / IQPS