Proekt obshchego plana ustrojstva narodnykh uchilishch

Толстой, Лев Николаевич / IQPS